Podmienky služby

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY
požičovne zdravotníckych pomôcok


platné od 21. júna 2017

I. Predmet nájmu

1. Poskytovateľ služby, občianske združenie Spolu sme Prievidza, M. Falešníka č. 6, 971 01 Prievidza, ďalej len prenajímateľ, požičiava žiadateľom, ďalej len nájomcom, dohodnuté zdravotnícke pomôcky formou nájmu a na základe riadne uzatvorenej nájomnej zmluvy.

2. Nájomca je oprávnený prenajatú pomôcku užívať obvyklým spôsobom. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu či užívania tretej osobe, s výnimkou blízkych osôb, rodinných príslušníkov a spolužijúcich osôb nájomcu.

II. Doba nájmu

1. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať na dobu neurčitú. Nájomca je povinný predmet nájmu vrátiť do skončenia kalendárneho mesiaca v ktorom uplynul dôvod nájmu alebo do 5 pracovných dní od výzvy na vrátenie predmetu nájmu, ktorú mu zašle prenajímateľ. Nájomca predmet nájmu vráti prenajímateľovi bez vád a poškodení v jeho sídle na ul. M. Falešníka č. 6, 971 01 Prievidza.

III. Nájomné, depozit (peňažná záloha)

1. Nájomca je povinný za užívanie predmetu nájmu zaplatiť prenajímateľovi nájomné v dohodnutej výške a to za každý aj začatý mesiac užívania predmetu nájmu. Nájomné sa platí raz mesačne a je splatné mesačne vopred, a to na základe vystavenej faktúry alebo predpisu výšky nájomného.

2. V prípade, že nájomca nevráti predmet nájmu prenajímateľovi v dohodnutom čase, je nájomca povinný ďalej platiť prenajímateľovi poplatok za užívanie (nájomné) za čas skutočného užívania predmetu nájmu až do času skutočného vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi.

3. Nájomca pri prevzatí predmetu nájmu poskytne prenajímateľovi vratnú peňažnú zálohu (depozit), z ktorej mu pri vrátení predmetu nájmu bude prenajímateľom započítané neuspokojené nájomné, prípadná škoda na predmete nájmu a jeho príslušenstve a iné neuspokojené pohľadávky prenajímateľa.

IV. Záverečné ustanovenia

1. V prípade omeškania nájomcu s vrátením predmetu nájmu, v prípade straty, krádeže, poškodenia, zničenia, znečistenia a nadmerného opotrebenia predmetu nájmu a jeho príslušenstva ako aj v prípade dania predmetu nájmu do podnájmu či užívania tretej osobe je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

2. Za stratu, krádež, poškodenie, zničenie, znečistenie a nadmerné opotrebenie predmetu nájmu a jeho príslušenstva zodpovedá nájomca v plnom rozsahu a je povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu vzniknutej škody v plnej výške.