Osobné údaje

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre informačný systém

Požičovňa zdravotníckych pomôcok

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je:

Spolu sme Prievidza, Tenisová č. 25, 971 01 Prievidza. E-mail: info@spolusmeprievidza.sk

 

Kontaktné údaje osoby poverenej pre dohľad nad spracovaním osobných údajov:

Michal Dobiaš, e-mail: info@spolusmeprievidza.sk

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania

  Účelom spracúvania osobných údajov je požičiavanie zdravotníckych pomôcok, spracovanie nájomnej zmluvy, vyhotovenie predpisu úhrad, vystavenie faktúry, upomienky alebo inej dokumentácie, ktorá sa viaže k požičiavaniu zdravotníckych pomôcok.

  Osobné údaje sa spracúvajú na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ďalších zákonov, najmä:
 1. Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 4. Zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 5. Zákon č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú zákazníci alebo klienti Požičovne zdravotníckych pomôcok.

  Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 

 1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

  Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

 1. Doručovateľské spoločnosti a prepravcovia podľa §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Iné oprávnené subjekty podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Zmluvný partneri, sprostredkovatelia, podľa § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

  Priamo od dotknutej osoby prostredníctvom internetovej stránky Požičovne zdravotníckych pomôcok alebo osobne.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu a počas doby povinnej archivácie zmluvnej a účtovnej dokumentácie, najviac však po dobu 10 rokov.

 

 1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

  Poskytnutie osobných údajov je povinnou požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia nie je možné požičať si požadované zdravotnícke pomôcky.